WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki


Z historii Oddziału PTTK Ochota


24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Z historii Oddziału PTTK Ochota

Kalendarium: władze Oddziału i dyplomy
1.
Zebranie założycielskie Oddziału odbyło się 17 lutego 1972 r.
Wybrano wówczas władze:
Prezes Mirosław Szyller
Wiceprezes Janina Gocalska
Wiceprezes Zdzisław Pierzgała
Sekretarz Aleksandra Sławińska
Skarbnik Lidia Klocek
Prezes Komisji Rewizyjnej Ryszard Gąsowski

2.
W 1973 r. z funkcji skarbnika zrezygnowała Lidia Klocek, a na jej miejsce skarbnikiem został Marian Antosik.

3.
Zjazd Oddziału w dniu 6 marca 1974 r. wybrał następujące władze:
Prezes Marian Antosik
Wiceprezes Edward Szmurło
Wiceprezes Andrzej Gilewski
Sekretarz Bogdan Czarnecki
Skarbnik Zbigniew Wochnik
Prezes Komisji Rewizyjnej Wiesław Szablewski

4.
12 kwietnia 1975 r. w miejsce Andrzeja Gilewskiego funkcję wiceprezesa objął Andrzej Łyziak.

5.
Zjazd Oddziału w dniu 8 grudnia 1976 r. wybrał następujące władze:
Prezes Marian Antosik
Wiceprezes Andrzej Łyziak
Wiceprezes Antoni Fedorowicz
Wiceprezes Edward Odrobiński
Sekretarz Bogdan Czarnecki
Skarbnik Agnieszka Kossakowska
Prezes Komisji Rewizyjnej Czesław Kubicki

6.
28 sierpnia 1977 r. funkcję prezesa przestał pełnić Marian Antosik.

7.
7 listopada 1977 r. funkcję prezesa objął Jerzy Perycz.
8.
29 stycznia 1979 r. w miejsce Agnieszki Kossakowskiej funkcję skarbnika objął Andrzej Buziewski.9.
Zjazd Oddziału w dniu 31 stycznia 1981 r. wybrał następujące władze:
Prezes Jerzy Perycz
Wiceprezes Andrzej Łyziak
Wiceprezes Bogdan Czarnecki
Wiceprezes Maria Pilich (od 23 stycznia 1978 r. była członkiem Zarządu Oddziału)
Wiceprezes Edward Odrobiński
Sekretarz Antoni Fedorowicz
Skarbnik Elżbieta Lasota
Prezes Komisji Rewizyjnej Czesław Kubicki

Na mocy uchwały Walnego Zjazdu z dnia 31.01.1981 r. Oddział przyjął imię Wawrzyńca Żuławskiego.


Warszawska Ochota - tablica na rogu ulic Uniwersyteckiej i Mochnackiego, na budynku, w którym mieszkał Wawrzyniec Żuławski.

10.
Od 4 stycznia 1982 r. funkcję sekretarza na miejsce Antoniego Fedorowicza objął Lesław Dorociński.

11.
Zjazd Oddziału w dniu 16 lutego 1985 r. wybrał następujące władze:
Prezes Jerzy Perycz
Wiceprezes Andrzej Łyziak
Wiceprezes Bogdan Czarnecki
Wiceprezes Maria Pilich
Wiceprezes Edward Odrobiński
Sekretarz Roman Gałecki
Skarbnik Elżbieta Lasota
Prezes Komisji Rewizyjnej: Czesław Kubicki12.
Zjazd Oddziału w dniu 11 marca 1989 r. wybrał następujące władze:
Prezes Jerzy Perycz
Wiceprezes Andrzej Łyziak
Wiceprezes Bogdan Czarnecki
Wiceprezes Maria Pilich
Wiceprezes Edward Odrobiński
Sekretarz Roman Gałecki
Skarbnik Elżbieta Lasota
Prezes Komisji Rewizyjnej Jerzy Boratyn


W głębi stoją: Bogdan Czarnecki, Maria Pilich, Edward Odrobiński.

Pośrodku Bogdan Czarnecki.
 


Od prawej: Jerzy Perycz i Edward Odrobiński.

Dyplom odbiera Andrzej Łyziak.

Książkę otrzymuje Walenty Stachowiak (Koło przy PLL LOT).

Dyplom odbiera Jan Kojtek, pierwszy z prawej (Koło „Koźlarze”).

Elżbieta Lasota-Łyziak.

Proporczyk odbiera Jerzy Boratyn.

13.
11 03 1991 r. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału:
- powołał Sąd Koleżeński. Prezesem Sądu Koleżeńskiego został Czesław Kubicki,
- zatwierdził statut Oddziału zgodny ze znowelizowaną ustawą o Stowarzyszeniach.
14.
W 1992 r. z funkcji wiceprezesa zrezygnował Bogdan Czarnecki.

15.
25 maja 1992 r. na miejsce Jerzego Perycza p.o. prezesa została dotychczasowa wiceprezes Maria Pilich. Funkcję skarbnika, po rezygnacji Elżbiety Lasoty, objął Zbigniew Wochnik.

16.
Zjazd Oddziału w dniu 25 listopada 1992 r. wybrał następujące władze:
Prezes Maria Pilich
Wiceprezes Jan Kojtek
Wiceprezes Wiesława Berlińska
Sekretarz Roman Gałecki
Skarbnik Zenon Barcz
Prezes Komisji Rewizyjnej Jerzy Boratyn
Prezes Sądu Koleżeńskiego Czesław Kubicki


Od lewej: Maria Pilich, Edward Odrobiński i Wiesława Berlińska.

 17.
Od marca 1993 r. Oddział zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej pory prowadzona była jedynie działalność statutowo-programowa adresowana przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Działalność ta prowadzona była wyłącznie siłami społecznymi i finansowana ze składek członkowskich i dotacji celowych.


18.
Zjazd Oddziału w dniu 17 marca 1997 r. wybrał następujące władze:
Prezes Maria Pilich
Wiceprezes Ewa Polańska
Wiceprezes Leszek Barcz
Sekretarz Wiesława Berlińska
Skarbnik Zenon Barcz
Prezes Komisji Rewizyjnej Jerzy Boratyn
Prezes Sądu Koleżeńskiego Czesław Kubicki


 

Od lewej: Wiesława Berlińska, Edward Odrobiński i Maria Pilich

            Od lewej: Czesław Kubicki i Andrzej Łyziak.

    Walenty Stachowiak

19.
12 maja 1997 r. funkcję skarbnika na miejsce Zenona Barcza (zrezygnował 7 kwietnia 1997 r.) objął Walenty Stachowiak.

20.
15 grudnia 1997 r. z funkcji wiceprezesa zrezygnował Leszek Barcz.

21.
9 stycznia 1998 r. zmarł Antoni Fedorowicz.

22.
1 czerwca 1998 r. zmarł Edward Odrobiński.

23.
29 marca 1999 r. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału uchwalił nowy statut Oddziału.

24.
Zjazd Oddziału w dniu 26 marca 2001 r. wybrał następujące władze:
Prezes Maria Pilich
Wiceprezes Ewa Polańska
Sekretarz Wiesława Berlińska
Skarbnik Walenty Stachowiak
Prezes Komisji Rewizyjnej Alicja Serzysko
Prezes Sądu Koleżeńskiego Jan Kojtek25.
29 maja 2002 r. zmarł Jerzy Perycz.

26.
8 lutego 2003 r. zmarł Zenon Barcz.27.
Zjazd Oddziału w dniu 4 kwietnia 2005 r. wybrał następujące władze:
Prezes Maria Pilich
Wiceprezes Ewa Polańska
Sekretarz Wiesława Berlińska
Skarbnik Walenty Stachowiak
Prezes Komisji Rewizyjnej Alicja Serzysko
Prezes Sądu Koleżeńskiego Jan Kojtek
28.
Zjazd Oddziału w dniu 30 marca 2009 r. wybrał następujące władze:
Prezes Maria Pilich
Wiceprezes Małgorzata Grudzińska (od 2 marca 1998 r. była członkiem Zarządu Oddziału)
Sekretarz Wiesława Berlińska
Skarbnik Walenty Stachowiak
Prezes Komisji Rewizyjnej Alicja Serzysko
Prezes Sądu Koleżeńskiego Jan Kojtek

29.
24 maja 2013 r. zjazd Oddziału:
- wybrał następujące władze:
Prezes Maria Pilich
Wiceprezes Małgorzata Grudzińska
Sekretarz Wiesława Berlińska
Skarbnik Walenty Stachowiak
Prezes Komisji Rewizyjnej Alicja Serzysko
- podjął uchwałę o niewybieraniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału
- postanowił uchylić w całości Statut Oddziału uchwalony przez na Nadzwyczajny Zjazd w dniu 29 marca 1999 r. i zatwierdzony przez ZG uchwałą 293/99 z dn. 26 XII 1999 r.
- postanowił przyjąć jako obowiązujący Statut PTTK uchwalony 14 IV 2012 r. przez nadzwyczajny zjazd PTTK i wpisany do KRS.30.
Zjazd Oddziału w dniu 25 kwietnia 2017 r. wybrał następujące władze:
Prezes Maria Pilich
Wiceprezes Małgorzata Grudzińska
Sekretarz Sebastian Kozłowski
Skarbnik Włodzimierz Tymowski (od 30 marca 2009 r. był członkiem Zarządu Oddziału)
Prezes Komisji Rewizyjnej Alicja Serzysko
Sądu Koleżeńskiego nie wybierano.

31.
15 czerwca 2017 roku zmarł Bogdan Czarnecki.32.
5 września 2020 r. zmarła Wiesława Berlińska.

33.
30 grudnia 2020 r. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego podjął uchwałę o rozpoczęciu procedur likwidacyjnych.

34.
27 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) wydał postanowienie o otwarciu likwidacji, sygnatura sprawy WA.XII NS- REJ.KRS/3066/21/550. Do Krajowego Rejestru Sądowego zostały wpisane nazwiska wybranych przez w/w Zjazd likwidatorów: Maria Pilich i Włodzimierz Tymowski. Od 27 stycznia 2021 r. Oddział nosił nazwę: Oddział PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego – w likwidacji.

35.
13 lipca 2021 r., po całkowitym zakończeniu wymaganych procedur likwidacyjnych, likwidatorzy złożyli wniosek o wykreślenie Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.

36.
13 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) wydał postanowienie o wykreśleniu Oddziału PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego z Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura sprawy WA.XII NS- REJ.KRS/044397/21/316).

Fotografie z archiwum Oddziału PTTK Ochota.